Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til styret underboring ved Randers Fjord mellem Mellerup og Voer ud for matr.9h Mellerup By og matr.15c Voer By, Randers og Norddjurs Kommuner

13. marts 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til styret underboring ved Randers Fjord mellem Mellerup og Voer ud for matr.9h Mellerup By og matr.15c Voer By, Randers og Norddjurs Kommuner.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet er under menupunktet ”filer”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 3. april 2018.

Spørgsmål kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 18/00538.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark