Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om slæbesteder ud for matr.1cs og 1cq, Yderby By, Odden, Odsherred Kommune (grundejerforeningen Guldkysten)

26. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til to slæbesteder ud for matr.1cs og 1cq, Yderby By, Odden, Odsherred Kommune. Slæbestederne ejes af Grundejerforeningen Guldkysten, og der er offentlig adgang.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse, at det østligste slæbested er placeret ca. 150 meter fra Natura 2000-område nr. 154 ”Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 26. marts 2018.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 17/2513.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark