Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til fortøjningspæle ud for matr.20aa, Diernæs By, Diernæs, beliggende Ny Holstensprøve 6, Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

14. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af fortøjningspæle ud for matr.20aa, Diernæs By, Diernæs, beliggende Ny Holstensprøve 6, Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 8 km fra Natura 2000 område nr. 127 ”Sydfynske Øhav” og ca. 10 km fra Natura 2000 område nr. 197 ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 14. marts 2018.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 16/05617.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark