Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent sediment fra Asaa Havn

7. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af samlet 1000 m3 rent sediment, fordelt ligeligt på indersiden af nordmolen og sydmolen. Der søges om, at bypasse sedimentet til ydesiden af moleanlæggene med rendegraver eller lign. Formålet med ansøgningen er, at friholde områderne i tilknytning til ydermolerne for sand som pt. har negativ indflydelse på driften af havnen, herunder manøvremulighederne for fritidsfartøjer grundet tilsanding. Kortbilaget i ansøgningen (side 3) viser også en skraveret oprensningsområde. Dette er ikke indeholdt i det ansøgte.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §16b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Det kan oplyses, at projektet ligger i Natura 2000-område nr. 14 ” Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. marts 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/00274.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark