Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring om ansøgning om fortøjningspæle ved Pinsebroen, Christiansmindevej i Svendborg

26. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle ved Pinsebroen ud for matr.14e, Svendborg Markjorder, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

 Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i nærhed af Natura 2000-områder. De nærmeste områder er således henholdsvis ca. 7 km og 9 km væk fra projektområdet.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunket "Filer".

Bemærkninger til ansøgningen bedes indsendt til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen senest fredag den 23. februar 2018 på email lbo@kyst.dk eller på tlf. 91 33 84 32.

Ved henvendelse, oplys venligst sagsnummer 16/04978.

 Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark