Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass ved Sælhundeholm Løbet i Limfjorden

16. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 60.000 m3/år rent oprensningssediment fra sejlløbet Sælhundeholm Løbet i Limfjorden, ud for Thyborøn i Lemvig Kommune. Formålet med bypass er, at videreføre sedimentet i det naturlige sedimentbudget i Limfjorden.

I ansøgningen er Sælhundeholm Løbet vist på side 32 og ansøgt bypass-område på siden 33.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Det kan oplyses, at projektet ligger i Natura 2000-område nr. 28 ” Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”.

Ansøgningen ses under menupunktet filer.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13. februar 2018.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 17/03676.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark