Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til anlæg af lystbådehavn i Knudshoved Færgehavn, Nyborg Kommune

10. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a til at anlægge en lystbådehavn med sammenlagt op til ca. 2800 bådpladser (det fulde havnebassin), på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har samtidigt truffet afgørelse efter § 5 i bekendtgørelse nr. 896 af 21. juni 2016 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet om, at det på grundlag af konsekvensvurdering i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4 er godtgjort, at det tilladte projekt kan gennemføres uden at skade Natura 2000-området nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen eller bilag IV arten marsvin.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse for projektet.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ”filer”.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til områdechef for Kystzoneforvaltning Hans Erik Cutoi-Toft, e-mail: het@kyst.dk, tlf.25 41 97 61. Venligst henvis til sagsnummer 17/02087.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark