Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kapitel 1a processen efter kystbeskyttelsesloven er ændret

11. januar 2017
1.januar 2017 trådte den ændrede kystbeskyttelseslov i kraft. De væsentligste ændringer fremgår neden for:

  • Kommunerne kan i starten af processen søge vejledning hos Kystdirektoratet. Det vil sige før kommunerne anmoder om en udtalelse. Formålet er at afklare problemstillinger tidligt, fx påvirkning af Natura 2000-områder, VVM-pligt mv., samt at drøfte rammerne for den tekniske løsning.

  • Det er op til kommunerne at vurdere, hvorvidt der bør indhentes en udtalelse fra potentielt bidragspligtige borgere.

  • Kommunens afgørelse om at fremme sagen 1. gang kan ikke påklages.

  • Kommunens afholdelse af et kapitel 1a-møde bliver frivilligt. Kommunen har fortsat mulighed for at indkalde til et eller flere informationsmøder.

  • Kommunen kan pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunen. Det er ikke en ændring af loven, men en præcisering af, at eksempelvis forsyningsselskaber også kan blive bidragspligtige.

  • Det konkrete kystbeskyttelsesprojekt sendes i minimum 4 ugers høring hos de berørte bidragspligtige borgere og interesseorganisationer.

  • Kommunen træffer efter høringen afgørelse om det konkrete projekt. Afgørelsen kan påklages.

  • Efter kommunen har truffet afgørelse om projektet, indsendes en ansøgning til Kystdirektoratet.

Igangværende kystbeskyttelsessager forsætter under den nye lov. Det betyder f.eks., at hvis kommunen har fremmet sagen første gang, så vil det være frivilligt, hvorvidt der indkaldes til et møde. Kommunen skal dog sende projektet i høring. Hvis kommunen har fremmet sagen 2. gang under den tidligere lov, og denne afgørelse ikke er påklaget, indsender kommunen projektet til Kystdirektoratet. Det betyder, at en høring ikke er et krav. Såfremt afgørelsen om at fremme sagen 2. gang er påklaget og hjemvises til fornyet behandling, er det næste skridt i sagsforløbet, at projektet sendes i høring.

Kystdirektoratet vil udarbejde en vejledning samt standarder på bidragsfordelingsmodeller.

Se mere om sagsgangen ved kap. 1a sager.

Lovhenvisning

Kystbeskyttelsesloven findes på retsinformation.

Her findes også Ændringerne til kystbeskyttelsesloven

 


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark