Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Udløbsledning i Øresund, matr. nr. 2ei, Taarbæk By, Taarbæk, Taarbæk Strandvej ud for nr. 40 m.fl., Lyngby-Taarbæk Kommune

22. december 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ny udløbsledning og midlertidig anlæg i forbindelse med konstruktionen af udløbsledningen. Udløbsledningen skal føres til en eksisterende ledning.

Bemærk venligst:
I ansøgningen er det beskrevet, at der ikke søges om tilladelse til et permanent ledningsanlæg på søterritoriet, da det efter ansøgers opfattelse ikke er beliggende på søterritoriet. Kystdirektoratet deler ikke denne opfattelse, og vi skal derfor bede jer om, at behandle ledningen som permanent anlæg i høringen. 

I bedes ligeledes være opmærksom på, at Kystdirektoratet muligvis ikke vil kræve det midlertidige sandopfyld fjernet, selvom det er beskrevet således i ansøgningen. 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1,2 og 4 (LBK nr. 15 af 08/01/2016).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (BEK nr. 895 af 21/06/2016).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. januar 2017.

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Thomas Larsen, mail: tla@kyst.dk eller tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 16/4112.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark