Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle til bådebro ud for matr.nr. 9a Thurø By, Thurø, Søndervej 54A, 5700 Svendborg

19. december 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle til bådebro ud for matr.nr. 9a Thurø By, Thurø, Søndervej 54A, 5700 Svendborg.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 15 af 08/01/2016).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (BEK nr. 895 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 23. januar 2017.

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Peter Lomholt Langdahl, mail pell@kyst.dk eller tlf. 91 33 84 20. Venligst opgiv sagsnr. 16/03698.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark