Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Love og regler


Sidst opdateret: 28.2.17

Kystdirektoratet varetager på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet en række forvaltningsopgaver på kysterne og på søterritoriet.

Links til love, bekendtgørelser og vejledninger, som relaterer sig til disse opgaver finder du nedenfor.

Kystdirektoratet overgik ved kongelig resolution den 3. februar 2014 fra Transportministeriet til Miljøministeriet og i forbindelse med ny regering efter folketingsvalget den 18. juni 2015, blev Miljøministeriet omlagt til Miljø- og Fødevareministeriet.


Kystdirektoratets opgaver

Kystdirektoratets beføjelser er ved følgende bekendtgørelse overdraget fra Miljø- og Fødevareministeriet til Kystdirektoratet:


Kystbeskyttelse

Rammerne for Kystdirektoratets forvaltning af adgangen til at foretage kystbeskyttelse på og langs de danske kyster er reguleret i kystbeskyttelsesloven, som du kan se her:

Kystdirektoratet udarbejdede i 2011 en national kystbeskyttelsesstrategi. Strategien underbygger og implementerer kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse i Kystdirektoratets sagsbehandling. Læs mere om kystbeskyttelsesstrategien.

Desuden har Kystdirektoratet i samarbejde med Transportministeriet udarbejdet en vejledning til kystbeskyttelsesloven, hvor du kan finde informationer om kystbeskyttelse og Kystdirektoratets sagsbehandling. Vejledningen finder du her:


Søterritoriet

Anlæg på søterritoriet, uddybning, inddæmning og opfyldning på søterritoriet findes i kystbeskyttelsesloven, se:


I følgende bekendtgørelser kan du for visse af disse arbejder finde retningslinjer for udformning af ansøgning og projekt, hvilke vilkår der normalt stilles for tilladelser og forholdet til anden lovgivning:


Miljø og natur

I forbindelse med Kystdirektoratets varetagelse af forvaltningsopgaver på kysterne og på søterritoriet, varetager Kystdirektoratet tillige en række miljøhensyn.

Reglerne om vurdering af visse anlægs og foranstaltningers indvirkning på miljøet (VVM) finder du her:

Reglerne om vurdering af, hvorvidt der er en miljøskade eller fare for en miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) kan du se her:


Herudover koordinerer Kystdirektoratet implementeringen af oversvømmelsesdirektivet om vurdering og styring af risikoen for ekstreme oversvømmelser. Du kan se bekendtgørelsen om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet her:

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark